EV-Training

โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถใหม่ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

หลักสูตร การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านยานยนต์ไฟฟ้า

(สำหรับ ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์)

สัมมนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า

(สำหรับ ภาคประชาชน)

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคประชาชน
EV-Training โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถใหม่ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านยานยนต์ไฟฟ้า
ev training การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านยานยนต์ไฟฟ้า
EV-Training โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถใหม่ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า สัมมนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า
ev training สัมมนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า

02 005 1690 ต่อ 712

ติดต่อ คุณ ศิริทิพย์ เดินหน
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)